Polityka prywatności

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Mobipol Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Jerzy Kruczek Antoni Kalina Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, dalej zwaną Mobipol.

2. O jakich danych osobowych mowa?

Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług (sprzedaż, doradztwo techniczne, newsletter). W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, ewentualnie nazwa firmy, adres firmy oraz NIP (jeśli zakupu dokonuje firma). Ponadto w celach kontaktowych: adres e-mail lub / oraz telefon.

3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych

a) w przypadku zawartej umowy sprzedaży, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie

-         podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

b) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną.

-        podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

c) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu subskrypcji do newslettera

-        podstawą prawną przetwarzania danych  osobowych jest w tym wypadku art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą,

d) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Mobipol działalności gospodarczej

-        podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

e) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez Mobipol działalnością  gospodarczą

-        podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora

 

4. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlowo – usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane - następującym kategoriom odbiorców:

a) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z Mobipolem przy realizacji usług;

b) dostawcom usług zaopatrującym Mobipol w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez Mobipol oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i  pocztowych)

c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Mobipol w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);

-        podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie Mobipol dokonują przetwarzanie danych osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

 

5. Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa poprzez dobrowolne stworzenie swojego konta na naszej stronie www.mobiloleje.pl lub wypełnienie formularza niezbędnego do dokonania zakupów na ww. stronie.

6. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 3 celów:

a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu: - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,- statystycznych i archiwizacyjnych,- nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

b) w celach marketingowych - przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

c) w celu subskrypcji do newslettera -  przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

7. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

a) umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących do Mobipol

b) dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.:

-        z otrzymywaniem przez Państwa drogą elektroniczną lub/i telefoniczną informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez naszą firmę

-        subskrypcji newslettera,

-        uczestnictwa w konkursach, promocjach

-        udziału w ankietach.

 

8. Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Mobipol Państwa danych osobowych - mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 - mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt mailowy pod adresem: marketing@mobipol.pl .

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.